Cennik

Ośrodek wypoczynkowy Rodzinna Przystań – cennik

Cennik obowiązuje od 15 marca 2024 r. (do 15 marca 2024 r. obowiązuje cena z zeszłego roku, tj. 420 zł za „duży” domek i 270 zł za „mały” domek).

„Duży” domek

Cena za duży” domek – 450 zł za dobę. W cenie wliczony jest pobyt maksymalnie 5 osób w domku.

Istnieje możliwość „dostawki” na maksymalnie dwie osoby za opłatą 80zł/osobę/dobę, w salonie na wygodnym narożniku.

Dodatkowa opłata nie obowiązuje w przypadku maksymalnie dwojga dzieci do lat 5. Każde kolejne 80 zł/doba bez względu na wiek.

Maksymalna ilość wszystkich osób w domku to 7.

Ponadto w cenę jest wliczone korzystanie z basenu, sauny, balii, rowerów i sprzętu rekreacji wodnej.

„Mały” domek

Cena za „mały” domek – 290 zł za dobę. W cenie wliczony jest pobyt maksymalnie 3 osób w domku.

Istnieje możliwość „dostawki” na maksymalnie dwie osoby za opłatą 80zł/osobę/dobę, w salonie na wygodnej sofie.

Dodatkowa opłata nie obowiązuje w przypadku maksymalnie dwojga dzieci do lat 5. Każde kolejne 80 zł/doba bez względu na wiek.

Maksymalna ilość wszystkich osób w domku to 5.

Ponadto w cenę jest wliczone korzystanie z basenu, sauny, balii, rowerów i sprzętu rekreacji wodnej.

Uwaga!

Organizacja imprez typu wieczór panieński czy kawalerski tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym takiej możliwości – ilość osób, termin i cena uzgadniana indywidualnie.

Uwaga!

Od 15 marca 2023 r. przy wynajęciu domku będzie pobierana kaucja zwrotna w kwocie 400 zł za „duży” domek i 300 zł za „mały” domek (wymóg wprowadzony obligatoryjnie przez ubezpieczyciela obiektu ze względu na zwiększoną ilość zniszczeń).

Przy rezerwacjach z rocznym wyprzedzeniem obowiązuje cena ustalona z końcem stycznia roku, w którym odbędzie się pobyt (cena jest waloryzowana zazwyczaj o wskaźnik zbliżony do inflacji).

Cennik wypożyczalni:

Cena wynajmu domku obejmuje korzystanie z: kajaków, rowerów wodnych, łódek wędkarskich i rowerów turystycznych.
Ze względu na ograniczoną ilość wyposażenia prosimy naszych Gości aby przy zajmowaniu sprzętu uwzględniali innych Gości.

W ośrodku nie przyjmujemy zwierząt.

Regulamin ośrodka

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO
„RODZINNA PRZYSTAŃ” P. Marcinów i B. Marcinów Sp. cywilna

1. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w określonych terminach 24 godziny na dobę.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 15.00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 11.00. Zmiana godzin doby hotelowej możliwa jest wyłącznie w uzgodnieniu z pracownikami recepcji.
3. Po przyjeździe do Ośrodka należy okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go administratorowi Ośrodka celem dokonania formalności związanych z pobytem w Ośrodku.
4. Do korzystania z usług na terenie Ośrodka upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesionym na jej potwierdzenie zadatkiem, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji, oraz uregulowaniem różnicy pomiędzy zadatkiem a pobytem w terminie ustalonym z osobą rezerwującą.
5. Wykonanie usługi polega na przekazaniu domku gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności personelu Ośrodka.
6. Oddanie pokoju przez klienta w dniu wyjazdu następuje na zasadach takich jak podczas wydawania pokoju do użytkowania, określonych w punkcie 5 niniejszego regulaminu.
7. Ilość osób zakwaterowanych w domku nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku gdy ilość osób zakwaterowanych wpłynęłaby na wzrost stawki za pobyt w Ośrodku, koszt ich pobytu ponosi osoba dokonująca rezerwacji.
8. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych (chyba że ustalono to inaczej z administratorem obiektu).
9. Nieuzgodnione z recepcją pozostanie na terenie Ośrodka po godz. 11.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.
10. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju należy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
11. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.
12. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania oraz inne szkody dokonane przez gości wypoczywający ponoszą pełną odpowiedzialność materialną realizowaną poprzez osobę dokonującą rezerwacji.
13. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez personel Ośrodka, które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zagubionej rzeczy.
14. Stwierdzenie przez personel Ośrodka podczas odbioru końcowego domku uszkodzeń lub braków w wyposażeniu oddanym do użytkowania upoważnia Ośrodek do naliczenia opłaty dodatkowej do wysokości poniesionych strat.
15. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
16. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano, z wyjątkiem sytuacji uzgodnionych z administracją obiektu.
17. Osoby zakłócające spokój i nieprzestrzegające pkt. 26 i 29 regulaminu, lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem w Ośrodku mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.
18. W obiekcie zabronione jest takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.
19. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
20. Osoby niebędące klientami Ośrodka mogą przebywać na terenie Ośrodka wyłącznie za uprzednią zgodą administratora Ośrodka i w czasie przez niego ustalonym. Za korzystanie z usług dodatkowych (basen, sauna, balia) administrator ośrodka może zażądać opłaty od osób niebędących zakwaterowanymi w Ośrodku.
21. W Ośrodku nie zezwala się na pobyt zwierząt.
22. Wjazd i parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu i wskazanym przez personel Ośrodka. Parking jest niestrzeżony, a ośrodek nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień, prąd itp.). Parking jest bezpłatny wyłącznie dla klientów Ośrodka podczas ich pobytu. Do jednego pokoju przypisane jest jedno miejsce parkingowe.
23. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych. Za zachowanie dzieci i młodzieży odpowiadają osoby dorosłe. Korzystanie z wszelkich atrakcji Ośrodka (basen, balia, sauna, plac zabaw, kajaki i rowery wodne itp.) może odbywać się tylko pod opieką osób dorosłych, które ponoszą odpowiedzialność za osoby nieletnie.
24. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień) lub za przerwy w dostawie prądu czy wody itp.
25. Rezygnacja: w przypadku rezygnacji z usługi kwota wniesiona na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi. Po wcześniejszym ustaleniu z administracją Ośrodka w pewnych przypadkach istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji bez utraty zadatku lub uzgodnienie innych rozwiązań.
26. Zabrania się korzystania w pokojach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, rozpalanie ogniska poza miejscami wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp. W przypadku niezastosowania się do powyższego mają zastosowanie przepisy pkt 17.
27. Grillowanie i rozpalanie ogniska jest możliwe tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Osoba rozpalająca grilla lub ognisko zobowiązana jest do ich nadzorowania oraz do bezwzględnego zagaszenia grilla lub ogniska po zakończeniu korzystania.
28. Wszelkie odpady z domków należy sortować i umieszczać w odpowiednich kontenerach znajdujących się w wyznaczonym miejscu na terenie Ośrodka.
29. Na terenie domków (w środku domów) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W przypadku naruszenia zakazu obiekt nalicza opłatę dodatkową w wysokości 300 zł. Na zewnątrz domku można palić w miejscach do tego przeznaczonych. Osoba paląca zobowiązania jest do umieszczania niedopałków (petów) w popielniczkach – zabrania się zaśmiecania Ośrodka.
30. Regulamin Ośrodka dostępny jest:
a. na stronie internetowej www.rodzinnaprzystan.com.pl,
b. w każdym domku znajdującym się na terenie Ośrodka.
31. Korzystanie z usług Ośrodka oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu Ośrodka.
32. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez kierownictwo Ośrodka i obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.
33. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników Ośrodka.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

Plac zabaw ma służyć wypoczynkowi naszych najmłodszych, starajmy się więc, aby zabawa ta nie była zakłócana wypadkami spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami i dbajmy o to miejsce, aby nasze dzieci miały możliwość zabawy w przyzwoitych warunkach.

1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-13 lat.
2. Dzieci poniżej 13-tu lat muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej.
3. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt.
4. Na placu zabaw nie wolno śmiecić. Odpadki należy wrzucać do koszy na śmieci.
5. Korzystanie z urządzeń zabawowych i przebywanie na placu zabaw może odbywać się w godzinach od 7.00 do 20.00.
6. Na placu zabaw można korzystać tylko i wyłącznie z urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw. Zabrania się dewastowania urządzeń zabawowych.
7. W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami zabrania się:
a. Palenie ognisk oraz używanie otwartego ognia,
b. Wchodzenie na dachy wież, na górę huśtawek,
c. Siadanie we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek i bujaków,
d. Huśtanie się na stojąco,
e. Skręcanie huśtawek łańcuchowych,
f. Wjeżdżanie na plac zabaw rowerem, hulajnogą, na rolkach lub wrotkach,
g. Korzystanie z placu zabaw przez osoby powyżej 13 roku życia,
h. Korzystanie z urządzeń znajdujących się poza obrębem placu zabaw, tj. dachów, śmietników itp.
i. Niszczenie roślinności, drzew, krzewów i kwiatów.
8. Na plac zabaw zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
9. Na placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
10. Korzystanie ze wszystkich urządzeń placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.
11. Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualnej szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu. Należy natychmiast zgłaszać do Administracji zauważone usterki, uszkodzenia itp.
12. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BASENU, BALII, SAUNY
I INNYCH ATRAKCJI OŚRODKA „RODZINNA PRZYSTAŃ”

1. Regulamin określa zasady korzystania z basenu, balii, sauny, kajaków i rowerów wodnych, rowerów turystycznych, boisk sportowych i innych elementów wyposażenia zewnętrznego Ośrodka (np. hulajnóg, jeździków).
2. Basen, balia, sauna itp. udostępniane są wyłącznie osobom zameldowanym w Ośrodku „Rodzinna Przystań”. Korzystanie z atrakcji przez osoby niebędące klientami Ośrodka, a będące gośćmi klientów może odbywać się wyłącznie za uprzednią zgodą administratora Ośrodka i w czasie przez niego ustalonym. Za korzystanie z usług dodatkowych (basen, sauna, balia) administrator ośrodka może zażądać opłaty od osób niebędących zakwaterowanymi w Ośrodku. Za osoby niebędące zakwaterowane w Ośrodku odpowiada osoba, która je zaprosiła.
3. Przed rozpoczęciem korzystania z basenu, balii, sauny, kajaków i rowerów wodnych, rowerów turystycznych, boisk sportowych i innych elementów wyposażenia zewnętrznego Ośrodka (np. hulajnóg, jeździków) należy zapoznać się z regulaminem oraz odpowiednimi instrukcjami użytkowania. Korzystanie z wyżej wymienionych atrakcji oznacza akceptację regulaminu.
4. Korzystanie z atrakcji Ośrodka odbywa się na własną odpowiedzialność gości. Ośrodek nie zapewnia nadzoru nad atrakcjami (w szczególności ratownika wodnego). Za osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie. Ponadto za wszystkie osoby zameldowane w domku odpowiada osoba dokonująca rezerwacji.
5. Basen ma głębokość 1,5 m.
6. Basen udostępniany jest w warunkach atmosferycznych umożliwiających jego funkcjonowanie.
7. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z wyposażenia zewnętrznego Ośrodka (w szczególności: basenu, sauny, balii, kajaków i rowerów wodnych itp.) tylko pod opieką dorosłych.
8. W basenie i w balii obowiązuje strój kąpielowy przystosowany do wody basenowej.
9. W basenie obowiązuje zakaz:
a. Spożywania napojów (w szczególności napojów alkoholowych lub innych środków odurzających) i jedzenia,
b. Palenia tytoniu,
c. Wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
d. Zaśmiecania terenu obiektu,
e. Wprowadzania i przebywania zwierząt,
f. Wstępu osobom, których stan wskazuje na stan nietrzeźwości lub stan pod wpływem innych środków odurzających,
g. Wstępu osobom, których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie utonięcia lub narażać zdrowie pozostałych osób korzystających z basenu.
10. Korzystanie z atrakcji ośrodka (w szczególności z sauny, basenu, balii) oznacza, że użytkownik świadomy jest przeciwwskazań do korzystania z atrakcji i korzysta z nich na własną odpowiedzialność.
11. Na terenie basenu obowiązuje zakaz:
a. Spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody,
b. Konsumpcji artykułów żywnościowych na terenie basenu,
c. Zanieczyszczania, wrzucania resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów do wody,
d. Używania mydła i innych środków chemicznych.
12. Zabrania się korzystania z basenu, balii i sauny osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na choroby skóry, otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi oraz agresywne zachowanie.
13. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji Ośrodka ze szczególną ostrożnością po skonsultowaniu z lekarzem. Za skutki zdrowotne korzystania z atrakcji Ośrodka administrator Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności.
14. Za zniszczenie wyposażenia obiektu, oraz zanieczyszczenie wody w basenie bądź balii obowiązuje odpłatność w wysokości 100% szkody.
15. Administrator obiektu nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia Regulaminu.
16. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się i korzystających z sauny zaleca się wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.
Telefony alarmowe:
Pogotowie ratunkowe 999 lub 112
Straż pożarna 998
Policja 997
17. Sauna i balia są samoobsługowe.
18. Ośrodek dysponuje pewną liczbą kamizelek ratunkowych. Osoby korzystające z rowerów i kajaków wodnych zobowiązane są do bezpiecznego korzystania z tych sprzętów, w tym celu mogą między innymi bezpłatnie wypożyczyć kamizelki ratunkowe z Ośrodka lub zaopatrzyć się w nie na własną rękę. Osoby korzystające z atrakcji odpowiadają za bezpieczeństwo swoje i swoich podopiecznych.

UWAGI

Ośrodek „Rodzinna Przystań” ZAPEWNIA swoim Gościom:
• Ręczniki,
• Szlafroki,
• Pościel,
• Drewno do kominków,
• Drewno do balii i sauny,
• Drewno na ognisko.
Ośrodek NIE ZAPEWNIA:
• Węgla drzewnego do grillowania (grille przystosowane są tylko do węgla lub brykietu drzewnego).

NIE PRZYJMUJEMY ZWIERZĄT.